การประกวดดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกง 

รอบคัดเลือกประเทศไทย  

4-5 พฤศจิกายน  2018

HKYPAF-9430-tile.jpg